Accés a l'aula virtual

The selected web content no longer exists.

Portals

Visualització de contingut web

Període de pràctiques

Realització

Es realitzaran en la mateixa modalitat o, si escau, especialitat esportiva que es curse i podran iniciar-se després de finalitzar el període lectiu, sempre que l'alumne complisca els requisits següents:

  • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Específic.
  • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Comú o es trobe matriculat en el mateix.

La duració mínima serà de 150 hores per a les formacions esportives de nivell I i de 200 hores per a les formacions esportives dels nivells II i III.

Es duran a terme en entitats de titularitat pública o privada, o mitjantçant associacions esportives legalment constituïdes e inscrites en els corresponents Registres d'Associacions Esportives de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia i donats d'alta en la corresponent Federació Esportiva Autonòmica.

Supervisió

Seran supervisades per un tutor de pràctiques (art. 14.3, Ordre ECD 158/2014) designat de comú acord entre la Federació Esportiva de la Comunitat Valenciana que organitza el curs i el propi centre o entitat en què es desenvolupen. El tutor del període de pràctiques serà:

  • Entrenador de, almenys, un nivell de formació federativa superior i de la mateixa modalitat o especialitat a la de l'alumnat que ha de ser tutelat.
  • En absència dels anteriors, experts que acrediten experiència en l'àmbit laboral o esportiu reconegut per les federacions espanyoles, per les Comunitats Autònomes o per les Ciutats de Ceuta i de Melilla, en col·laboració si escau, amb la Federació Esportiva Autonòmica.

Certificat

La realització i superació del període de pràctiques s'acreditarà amb el certificat de pràctiques (art. 22, Ordre ECD 158/2014) que serà expedit per les entitats de titularitat pública o privada, o per les associacions esportives en què s'haja realitzat el període de pràctiques i signat pel tutor i amb el vistiplau de l'entitat corresponent. La presentació del certificat de pràctiques es durà a terme durant un període màxim de 12 mesos, a partir de la publicació de les notes de les àrees del bloc específic.