Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Període Transitori

Normativa publicada

  • DOCV de 31 de maig de 2012
    Resolució de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

  • DOCV de 8 d'abril de 2009
    Resolució de 24 de març de 2009, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es regulen els requisits, condicions i caracteristiques de les formacions en matèria esportiva conduents a l'obtenció de diplomes i certificats d'entrenadors esportius a la Comunitat Valenciana d'acord amb el que establix el Reial Decret 1363/2007 de 24 d'octubre i la Ordre ECC/310/2002 de 16 de desembre.

  • DOGV de 6 de juny de 2003
    Resolución de 14 de maig de 2003, de la Direcció General de l'Esport, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es crea el Fitxer d'Activitats de Formació Esportiva de Període Transitori autoritzades per la Direcció General de l'Esport i dels diplomes acreditatius de la formació superada, corresponents als cursos de tècnics esportius organitzats per les Federacions Esportives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre.