Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Compensació d'àrees

Per a les modalitats esportives que es troben en període transitori, i amb ensenyaments en què s'haja publicat el pla formatiu de l'especialitat.

Els alumnes que cursen aquestes modalitats i acrediten titulacions universitàries o formació professional FINALITZADES relacionades amb l'activitat física i l'esport i ABANS d'iniciar el curs en el qual s'han matriculat, poden sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú davant el Consell Superior d'Esports.

Titulacions:

  • Estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent.
  • Estudis de Mestre especialista en Educació Física o equivalent.
  • Estudis de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Sociesportiva o equivalent (antic TAFAD).
  • Estudis de Tècnic en Conducció d'Activitats Físic-Esportives en el medi natural o equivalent.

Quadre resum de les convalidacions aplicables al Bloc Comú

NORMATIVA sobre convalidacions

El procediment a seguir serà la SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT a la:


Adjuntant la següent documentació:

a. Document acreditatiu de matrícula en centre autoritzat del bloc comú. Aquest document serà proporcionat per la Direcció general de l'Esport prèvia SOL·LICITUD de l'alumne per Registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Avinguda de Campanar, 32 - València). Disponible el Registre Electrònic per a presentar-la en línia.

b. Sol·licitud per escrit de la convalidació al CSD (existeix un model de sol·licitud oficial). En el mateix s'indicarà la relació de matèries/àrees que es pretén convalidar.
c. Fotocòpia compulsada de DNI (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).
d. Fotocòpia compulsada de titulació oficial en l'àmbit de l'activitat física i l'esport a convalidar (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).

El Ministeri de Cultura i Esport es l'encarregat de resoldre i notificar el procediment a l'interessat. Una vegada notificat, l'interessat haurà de contactar amb la Direcció general de l'Esport per a informar sobre el resultat de la convalidació.

Com realitze el tràmit amb el CSD?

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través de la Oficina Virtual CSD

B) Presente la sol·licitud i realitze la compulsa del dni el títol acadèmic gratuïtament en la Subdelegació del Govern. A la Comunitat Valenciana l'oficina d'atenció al públic (Àrea d'Alta Inspecció d'Educació) es troba a:

  • ALACANT: Subdelegació del Govern (Unitat d'Educació)

      Plaça Muntanyeta, 6 (03001 - Alacant)

  • CASTELLÓ: Subdelegació del Govern (Unitat d'Educació)

      Plaça de María Agustina, 6 (12071 - Castelló)

  • VALÈNCIA: Subdelegació del Govern (Unitat d'Educació)

      Carrer Joaquín Ballester, 39 (46009 - València)